Projekt

Projekt Vormela Wildlife

-záchrana ohrožených druhů-

Vormela, Mustela, Putorius kampaň za záchranu čeledi lasicovití

 

Šelmy ať již velké nebo malé jsou součástí naší přírody, stojí na vrcholu potravního řetězce, jsou pomyslným jazýčkem vah křehkého zdraví naší přírody. Díky zvyšování počtu některých druhů dochází k prolínání jejich biotopu se zalidněnými oblastmi a objevují se konflikty s člověkem, který se cítí ohrožen především na majetku (lovením drůbeže a jiných domácích zvířat).  Počty jiných druhů šelem se zase radikálně snižují důsledkem lidské činnosti jako je lov na kožešiny, pytláctví, rozšiřování zemědělských oblastí, těžba dřeva, ničení životního prostředí, jeho znečištění, rozšiřování pozemních komunikací, výstavba a v neposlední řadě také křížení s nepůvodními nebo domestikovanými druhy.

Je třeba se zaměřit na to, aby se tento konflikt snížil na minimum, pokud nechceme, aby šelmy znovu úplně vymizely z těchto právě znovu osídlených oblastí. Lidé v nich žijící si musí znovu přivlastnit metody svých předků, kterými v minulosti svá hospodářská zvířata ochraňovali. Aby malé šelmy přežily, mnoho těchto druhů potřebuje pomoc ve formě přímého zásahu. Zkusme vnímat lasicovité šelmy jako součást naší přírody, které není třeba se bát, pronásledovat ji, ani ničit. Jsou to naši sousedé, naučme se tedy žít v jejich blízkosti.

Náš projekt je zaměřen na tyto lasicovité šelmy:

Tchořík skvrnitý, norek evropský, tchoř stepní jsou v seznamu přísně chráněných živočichů podle Bernské úmluvy a také jsou spolu s tchořem tmavým v Červeném seznamu ohrožených živočichů.

Druh: Tchořík skvrnitý                                                                        Druh: Norek evropský
Třída: savci                                                                                      Třída: savci
Řád: šelmy                                                                                       Řád: šelmy
Čeleď: lasicovití                                                                                Čeleď: lasicovití
Rod: Mustelinae – kuny                                                                     Rod: Mustela - norek
Latinský název: Vormela peregusna
                                                   Latinský název: Mustela lutreola

 

Druh: Tchoř stepní                                                                              Druh: Tchoř tmavý

Třída: savci                                                                                        Třída: savci

Řád: šelmy                                                                                        Řád: šelmy

Čeleď: lasicovití                                                                                 Čeleď: lasicovití

Rod: Mustela - lasice                                                                          Rod: Mustela - lasice

Latinský název: Mustela eversmanii                                                    Latinský název: Mustela putorius

 

 

Bernská úmluva:

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, známá též jako Bernská úmluva, je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv, týkající se ochrany přírody. Uzavřena byla 19. září 1979 ve Švýcarském Bernu a v platnost vstoupila v 1. června 1982. Česká Republika k ní přistoupila 8. října 1997 a v platnost zde vstoupila 1. června 1998.

Úmluvu již podepsalo 47 členských států Rady Evropy (včetně mimoevropských států Ázerbajdžán a Gruzie), pět nečlenských států (Bělorusko, Burkina Faso, Maroko, Senegal a Tunisko) a Evropské společenství.

V seznamu přísně chráněných druhů živočichů podle Bernské úmluvy jsou pod článkem 1.12 uvedení Mustalidae čili Lasicovití. Což jsou Gulo gulo (Rosomák), Mustela eversmannii (Tchoř stepní), Mustela lutreola (Norek evropský), Lutra lutra (Vydra říční) a Vormela peregusna (Tchořík skvrnitý).

Z tohoto seznamu jsem po dlouhém zvažování vybrali právě tchoříka skvrnitého a to nejen proto, že v současné době je asi nejschůdnější sehnat 4 nepříbuzná mláďata, která bychom mohli v budoucnu použít jako zakladatele "ostrovní" populace v Čechách. V současné době také jednáme s majiteli vybrané lokality a zároveň hledáme vhodné nepříbuzné jedince.